Analizy i komentarze

Analizy

Prawo autorskie w edukacji – jak unikać naruszeń? Chcąc sprostać wyzwaniom nowoczesnej edukacji trzeba stosować się do obecnie obowiązujących zasad prawa autorskiego. Trzeba także umieć bronić się przed zarzutami naruszeń tam, gdzie granica wytyczona przez prawo jest trudna do ustalenia. Temu właśnie poświęcona jest niniejsza broszura – pisze we wstępie Krzysztof Siewicz. W przygotowanej przez niego broszurze znajdziemy omówienie najważniejszych elementów tzw. dozwolonego użytku, tj. przepisów regulujących korzystanie z chronionych utworów w działalności edukacyjnej oraz wskazówki co do tego, w jaki sposób reagować na wezwania do zapłaty odszkodowania za rzekome naruszenie prawa autorskiego.

„Polski rynek książek szkolnych a interwencja poprzez program Cyfrowa szkoła”. Przygotowane przez Jana Strycharza w 2013 roku opracowanie jest poświęcone analizie programu „Cyfrowa szkoła”, w tym komponentu e-podręczników. Przedmiotem analizy jest przede wszystkim wpływ interwencji publicznej na zachowania innych aktorów biorących udział w edukacji polskiego społeczeństwa. Przyglądamy się w szczególności wpływowi  analizowanego programu na rynek książek szkolnych i na zachowania dwóch dominujących grup podmiotów uczestniczących w tym rynku – nauczycieli szkolnych i komercyjnych wydawców książek szkolnych.

„Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce – raport UNESCO”: W ramach serii raportów Instytutu Technologii Informacyjnych w Edukacji UNESCO, dotyczących otwartych zasobów edukacyjnych na świecie, w 2013 roku ukazała się publikacja o Polsce. „Open Educational Resources in Poland: Challenges and Opportunities” to przegląd projektów i polityk instytucji publicznych. Publikacja opisuje historię tworzenia e-podręczników  w programie Cyfrowa Szkoła oraz informacje o oddolnych inicjatywach na rzecz otwartości, takich jak Koalicja Otwartej Edukacji i projekty realizowane przez organizacje pozarządowe. Autorami raportu są Karolina Grodecka (Centrum e-learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, KOED) i Kamil Śliwowski (Centrum Cyfrowe, KOED).

„Analiza prawna przepisów prawa autorskiego dotyczących oświaty. Projekt nowelizacji”: Przedmiotem opracowanej w 2013 roku przez dr Krzysztofa Siewicza analizy jest prawo autorskie, widziane z perspektywy systemu oświaty i działalności oświatowej. Punktem wyjścia dla analizy były spotkania konsultacyjne z nauczycielami oraz innymi przedstawicielami środowisk edukacyjnych. Na ich podstawie przeprowadziliśmy diagnozę barier związanych z prawem autorskim w obecnej postaci oraz propozycje rozwiązań dla problemów prawnoautorskich, które występują w działalności oświatowej. Rezultatem analizy jest projekt nowelizacji prawa autorskiego, który stanowi załącznik do analizy.

„Dozwolony użytek w edukacji”: Konsultacje z nauczycielami i innymi osobami pracującymi w instytucjach edukacyjnych, prowadzone od 2013 roku, uświadomiły nam, że wiele osób nie rozumie zasad prawa autorskiego. W ramach projektu „Spółdzielnia wiedza” przygotowaliśmy artykuł autorstwa Marcina Grudnia z Fundacji Nowe Media, tłumaczący zasady dozwolonego użytku w edukacji. Jego uzupełnieniem jest infografika tłumacząca dozwolony użytek edukacyjny.

Komentarze

„W odpowiedzi na krytykę projektu e-podręczników i zniekształcanie raportu prof. W. Gogołka”: Odpowiedź Alka Tarkowskiego na serię artykułów dotyczących ekspertyzy prof. Włodzimierza Gogołka, który na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji przygotował raport “Wpływ e-podręczników na rozwój psychosomatyczny uczniów”.

„Ten elementarz trzeba otworzyć na XXI wiek”: Artykuł Alka Tarkowskiego i Kamila Śliwowskiego w „Gazecie Wyborczej” z 10 października 2014 roku. „Podręcznik wyprodukowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej to darmowa książka do nauki dla pierwszaków. Jednak resort nie zrobił koniecznego kroku, by sfinansowany z podatków elementarz stał się prawdziwie innowacyjnym projektem pomagającym zmienić polską szkołę”.

„XXI wiek będzie wiekiem otwartości i różnorodności”: Artykuł Anny Mazgal i Jana Strycharza w „Gazecie Wyborczej” z 5 lutego 2015 roku. „Ostatnia bitwa o darmowy elementarz jest wygraną w wojnie o to, czy da się zrobić podręcznik inaczej niż za prywatne pieniądze. W wojnie tej ścierają się interesy różnych aktorów rynku wartego miliard złotych rocznie, ale również światopoglądy”.